skip to Main Content

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2010

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται  σύνδεσμος  με  την επωνυμία  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ‘’Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ’’ » με έδρα τα Χανιά Κρήτης.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του συνδέσμου είναι:
Α) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.

B) Η τεχνική κατάρτιση των μελών του.

Γ) Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος σε όλα τα επίπεδα με πράξεις που θα κρίνει εκάστοτε το Δ.Σ. (εντός των προβλεπομένων υπό της κείμενης νομοθεσίας), ή προώθηση λύσεων θεμάτων του επαγγέλματος και κάθε σχετικό με τα παραπάνω σκοπό.

Δ) Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.

Άρθρο 3ο
Η μέριμνα για την εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, όποτε απαιτείται θα ζητήσει τη συνεργασία και ηθική αρωγή :
1) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
2) Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της οποίας αποδέχεται και τηρεί το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της, καθώς και τα καταστατικά των οργάνων της  FIFA και της UEFA.
3) Της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Π.Ε.) , της οποίας πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του καταστατικού της, όπως και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων αυτής.
4) Των λοιπών αρχών και φορέων του ποδοσφαίρου.

Άρθρο 4ο

Ο αριθμός των μελών του συνδέσμου είναι απεριόριστος.
Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν  ημεδαποί ενήλικες, οι οποίοι είναι:

 α) οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

β) οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Γ.Γ.Α.-Ε.Π.Ο., όπως καθορίζεται στις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA  και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων  UEFA-Ε.Π.Ο.

γ) οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας, από την Ε.Π.Ο.

δ) οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις του πρωτοκόλλου σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Για την εγγραφή  μέλους απαιτείται προσωπική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για προπονητές που υπήρξαν μέλη άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου, απαιτείται  βεβαίωση του προηγούμενου συνδέσμου, ότι έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι του νομού Χανίων ή όμορων νομών εφόσον σε αυτούς δεν λειτουργεί αναγνωρισμένος  σύνδεσμος προπονητών.

Διευκρινίζεται ότι όπου στο παρόν μνημονεύεται η λέξη προπονητής, εννοείται και προπονήτρια.

 

Άρθρο 5ο
Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους, πλην των ιδρυτικών.
Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εκτός αν έχουν τελεσίδικα καταδικασθεί από Ελληνικά Δικαστήρια για αξιόποινη πράξη οπότε αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε 20 ευρώ η δε μηνιαία εισφορά σε 2,5 ευρώ  (ή ετήσια σε 30 ευρώ), με την δυνατότητα στο εκάστοτε Δ.Σ. να αναπροσαρμόζει τα ποσά.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών αρχίζουν από την ημέρα της εγγραφής τους.

Άρθρο 6ο
Τα μέλη μπορούν να  αποχωρήσουν από το  σύνδεσμο με έγγραφη αίτηση τους  προς το Δ.Σ.

Άρθρο 7ο
Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις μηνιαίες εισφορές του πέραν του 12μήνου θεωρείται αποβλητέο.
Δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του, εφόσον καταβάλλει το ποσόν εγγραφής και όλες τις καθυστερούμενες συνδρομές του μέχρι τη διαγραφή του.

Άρθρο 8ο
Το αποβληθέν μέλος εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτό της  απόφασης  αποβολής  του, δικαιούται σε προσφυγή ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών, εάν η αποβολή έγινε  εναντίον των όρων του καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχε σπουδαίος λόγος. Από την επανεγγραφή του αποκτά πάλι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις , που είχε πριν την  αποβολή του.

Άρθρο 9ο
Μέλη του συνδέσμου εξελθόντα δεν έχουν δικαίωμα  επί της περιουσίας του συνδέσμου. Σε καταβολή της εισφοράς αυτών ευθύνονται για το χρόνο που διετέλεσαν μέλη.

Άρθρο 10ο

Δεν είναι δυνατή  η αντιπροσώπευση μέλους σε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις από άλλο μέλος .
Άρθρο 11ο
Ο σύνδεσμος διοικείται από 9μελές συμβούλιο το οποίον εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει με μυστική ψηφοφορία.
Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους από συνδρομές μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμενο μετά την εκλογή του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Δ.Σ. για την πρώτη ως άνω συνεδρία γίνεται υπό του Προέδρου του απελθόντος Δ.Σ. ο οποίος παραδίδει την υπηρεσία και την περιουσία του συνδέσμου γνωστοποιώντας τα εκκρεμή ζητήματα και κατατοπίζοντας το Δ.Σ. επί των υπό συζήτηση εκκρεμών θεμάτων.

Άρθρο 13ο
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί 3 χρόνια και πρέπει να προσαρμόζεται με την αντίστοιχη θητεία του Δ.Σ. της Ο.Π.Π.Ε..

Άρθρο 14ο
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του συνδέσμου, μεριμνά δε για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει ανά 15νθήμερο τακτικά και εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του, ενεργούντος είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον 5 τουλάχιστον εκ των μελών του παρίστανται, λαμβάνει δε τις αποφάσεις του κατά  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις αυτού και μία αδικαιολόγητη από τις συνελεύσεις λογίζεται ως παραιτηθέν  και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 16ο
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύνδεσμο ενώπιον των Δικαστηρίων πάσης αρχής και παντός τρίτου, συγκαλεί δε και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα πάντα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, φροντίζει περί της εφαρμογής των κανονισμών και λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, όταν δε και αυτός απουσιάζει  ο μεγαλύτερης σε ηλικία σύμβουλος.

Άρθρο 17ο
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων του συνδέσμου, προσυπογράφει μετά του προέδρου όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. τα οποία υπογράφει μετά του προέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ., τηρεί το μητρώον των μελών, τηρεί λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του σωματείου και επιμελείται της αλληλογραφίας. Επίσης τηρεί το πρωτόκολλο και φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του σωματείου.

Άρθρο 18ο
Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του σωματείου και πληρώνει τις εντός των ορίων των αποφάσεων του Δ.Σ. δαπάνες αυτού βάσει ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων παρά του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης για την οποία ευθύνεται προσωπικά, δίδει δε περί παντός λόγο στο Δ.Σ. Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε  έτος τον απολογισμό του σωματείου στη συνέλευση των μελών και κατάσταση στο Δ.Σ. όσες φορές του ζητηθεί. Τον Ταμία απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που υποδεικνύει το Δ.Σ. μέχρι 2 μήνες, μετά δε από αυτό το χρονικό όριο εκλέγεται άλλος Ταμίας από το  Δ.Σ. , ο οποίος είναι μέλος αυτού.

Άρθρο 19ο
Σε καμία περίπτωση οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ.Γραμματέα και Ταμία δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 20ο

Όργανα του συνδέσμου είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. Η 3μελής Ελεγκτική επιτροπή και

Δ. Οι εκπρόσωποι στην Ο.Π.Π.Ε. ή σε άλλες οργανώσεις.

Η θητεία των παραπάνω είναι τρία (3) χρόνια.

 Άρθρο 21ο
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνδέσμου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού μη υπαγομένης στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Η Γ.Σ. εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής, και των εκπροσώπων στην Ο.Π.Π.Ε. (Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας), ή άλλων οργανώσεων,  αποφασίζει περί αποβολής μέλους ύστερα από μυστική ψηφοφορία και κατά δεύτερο βαθμό περί εισόδου μέλους, περί εγκρίσεως του ισολογισμού – απολογισμού περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου περί τροποποιήσεως του καταστατικού και διαλύσεως του σωματείου.

Άρθρο 22ο
Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτά, εφόσον η παύση των οργάνων υπαγορεύεται εκ σπουδαίων λόγων και ειδικά ένεκα παραβάσεως των καθηκόντων αυτών ή ανικανότητας προς τακτική διαχείριση.

Άρθρο 23ο
Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κάθε χρόνο σε τόπο, μέρα και ώρα που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. . Κατά τη συνέλευση αυτή τίθενται υποχρεωτικώς στην ημερήσια διάταξή της τα εξής θέματα:
Α) Απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη λήξασα χρήση.
Β) Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού και έκθεση περί της οικονομικής κατάστασης.
Γ) Υποβολή έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
Κατά τη συνέλευση αυτή δύναται να εγγραφεί  στην ημερήσια διάταξη κάθε  άλλο θέμα.
Όσον αφορά την κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ., την Ελεγκτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Ο.Π.Π.Ε. θα γίνονται δεκτές μέχρι και τέσσερις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γ.Σ.

Άρθρο 24ο
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 25ο
Της Γενικής Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση απευθυνόμενη προς τα μέλη και υπογεγραμμένη υπό του προέδρου του Δ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τα μέλη 10 ημέρες προ της Γ.Σ. και να δημοσιεύεται  σε περίληψη δύο φορές σε δύο (2) εφημερίδες των  Χανίων.

Άρθρο 26ο
Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών αυτής, μη γενομένης δε απαρτίας συγκαλείται δευτέρα Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία με όσους από τα ταμειακά εντάξει μέλη παρευρίσκονται. Προς λήψη όμως απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού του συνδέσμου απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 27ο
Η εκλογή του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην Ο.Π.Π.Ε. ή άλλων οργανώσεων,  γίνεται μυστικά με ψηφοδέλτιο, με σύστημα απλής αναλογικής αυθημερόν, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Οι πρώτοι 9 κατά σειράν επιτυχίας αποτελούν τα μέλη της διοίκησης. Οι δε επόμενοι κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων η εκλογή γίνεται με κλήρωση των ισοψηφησάντων.  Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται  οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, οι δε επόμενοι κατά σειρά αποτελούν τα  αναπληρωματικά μέλη. Κάθε σύνδεσμος εκπροσωπείται στην Ο.Π.Π.Ε. και διαθέτει αριθμό ψήφων, ανάλογα με τον αριθμό των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του, που ψήφισαν κατά την τελευταία, προ του Πανελλαδικού Συνεδρίου, Γενική Συνέλευση του. Η αναλογία αυτή ορίζεται ως εξής: ένας (1) αντιπρόσωπος (μια ψήφος στην Γ.Σ.) ανά τριάντα (30) ψηφίσαντα μέλη. Το μέτρο ισχύει για το σύνολο των ψηφισάντων. Σε  περίπτωση  που υπολείπεται κλάσμα, εφόσον τούτο ξεπερνάει το μισό του μέτρου, θα λογίζεται σαν πλήρες μέτρο. Δεν αντιπροσωπεύεται σύνδεσμος, που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου. Μια θέση αντιπροσώπου, από τους αναλογούντες, καταλαμβάνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του συνδέσμου. Οι λοιποί αντιπρόσωποι των συνδέσμων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται από τις τελευταίες, προ του συνεδρίου, Γενικές Συνελεύσεις τους, με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28ο
Κατά τη Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό  βιβλίο.
Οι εκλογές διεξάγονται υπό τριμελούς εφορευτικής επιτροπής εκλεγομένης υπό της Γ.Σ.

Άρθρο 29ο
Ο διαχειριστικός έλεγχος κάθε έτους ενεργείται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κατά την τακτική Γ.Σ. , συν ένα αναπληρωματικό μέλος, κάθε τρία χρόνια. Η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το πόρισμα του ελέγχου υποβάλλεται στη Γ.Σ. υπό του Δ.Σ.
Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα του Δ.Σ.

Άρθρο 30ο

Πόροι του συνδέσμου είναι:

  1. Το δικαίωμα εγγραφής μελών
  2. Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών
  3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών
  4. Οι δωρεές , οι χορηγίες και οι επιχορηγήσεις
  5. Οι εισπράξεις από οργανωμένες γιορτές και εκδηλώσεις.
  6. Τα εισπραττόμενα από από τους προπονητές ανάλογα την κατηγορία που εργάζονται.

Άρθρο 31ο

Ο σύνδεσμος έχει τη δική του  σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του  και στο μέσο το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 32ο
Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται τριμελής επιτροπή από συμβούλους ή απλά μέλη, η οποία θα επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του συνδέσμου.

Άρθρο 33ο
Σε περίπτωση διαλύσεως του συνδέσμου όλα τα περιουσιακά του στοιχεία θα διατεθούν σε κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 34ο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εάν ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 35ο
Το Δ.Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη του. Ουδεμία ποινή επιβάλλεται πριν κληθεί το μέλος  που παρεκτράπηκε σε απολογία αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του η απόφαση λαμβάνεται ερήμην αυτού.
Την ευθύνη για τη διαδικασία τόσο της απολογίας όσον και της έρευνας του υπό κρίση παραπτώματος έχει 3μελής Πειθαρχική Επιτροπή, διοριζομένη από το Δ.Σ. η οποία ύστερα από εμπεριστατωμένη εξέταση υποβάλλει στην ολομέλεια του Δ.Σ. το πόρισμα των ερευνών.
Το Δ.Σ. δεν δεσμεύεται από το πόρισμα που δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, επειδή η ολομέλεια του Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.
Εάν το Δ.Σ. αποφανθεί περί επιβολής οποιασδήποτε ποινής για οποιοδήποτε παράπτωμα κοινοποιεί την απόφασή του στην Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου, στην Γ.Γ.Α., Ε.Π.Ο., και κατά τόπους Ενώσεις. Εάν το παράπτωμα του μέλους  που παρεκτράπηκε δημιούργησε «σκάνδαλο» στην κοινή γνώμη τότε το Δ.Σ. υποχρεούται να διευκολύνει τις ανακριτικές αρχές για τη διαλεύκανση του σκανδάλου.
Στο μέλος που παραβαίνει ηθελημένα:
Α) Τις διατάξεις του καταστατικού
Β) Τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του Έλληνα προπονητή ποδοσφαίρου
Γ) Τις διατάξεις του «Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου»
Δ) Που έχει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη – δυσφήμιση αυτών
Ε) Που διαταράσσει την τάξη στις Γενικές Συνελεύσεις
Στ) Που έχει συμμετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων σε βάρος διαιτητού, εποπτών και αντιπροσώπων Οργανώτριας Αρχής και
Ζ) Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συγκεντρώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.
Επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης οι ακόλουθες κυρώσεις.
α) Επίπληξη
β) Αυστηρή επίπληξη
γ) Εισήγηση αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προς τις Αθλητικές Αρχές και,
δ) Εισήγηση αποβολής από μέλους του συνδέσμου προπονητών ποδοσφαίρου.

Άρθρο 36ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 36  συνολικά άρθρα εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και υπογράφτηκε στις ……………. από τα παριστάμενα στη Γ.Σ. μέλη του  συνδέσμου.

 

 

Back To Top